دریافت(آشنایی با فلسفه ی آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام)

آشنایی با فلسفه ی آموزش و پرورش از دیدگاه اسلامآشنایی با فلسفه ی آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام|30016744|ekn50309089|
این فایل درباره ی آشنایی با فلسفه ی آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 60

فهرستفلسفه آموزش و پرورش اسلاميتعليم وتربيت اسلامي و علم دينيمبانی و اصول فلسفه ی آموزش وپرورش از چشم انداز دینیمباني دوازده گانه فلسفه اسلامي آموزش و پرورشآیه های مربوطهرهبر معظم انقلاب: آموزش و پرورش بايد از اسارت در چارچوب هاو روش هايمتحجر و منسوخ بيرون بيايدمنابع و ماخذ

◄ فلسفه آموزش و پرورش اسلاميعامل اهميت بحث تعليم و تربيت و تبديل شدن آن به يک مساله مهم و اساسي ، اين ادعاست که ميان عقايد، ارزش ها و رفتارهاي نسل جديد با نسل پيشين تفاوت هاي معناداري وجود يافته و شواهدي دال بر وقوع اين پديده در نهاد خانواده ، نظام آموزش و پرورش و به طور کلي در اجتماع ارائه شده است.سرعت تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و علمي در قرن گذشته در طول تاريخ بشر بي سابقه بوده است. اين تحولات سريع ، زندگي جوانان و نوجوانان را دگرگون ساخته و مساله اي را با عنوان مناسبات نسلي و پديده تفاوت و به تعبير برخي ، گسست نسلي را پيش روي متوليان امور اجتماعي قرار داده است. با توجه به اين امور در اين مقاله نويسنده به بررسي کارآيي تعليم و تربيت اسلامي در هويت يابي جوانان پرداخته است.جمعي به طرح اين مطلب پرداختند که اختلافات بين نسل ها ريشه در بحران هويتي جوانان و نوجوانان دارد و براي رفع آن بايد به نوجوانان کمک کرد تا بتوانند فرآيند هويت يابي را (که در شرايط کنوني ، به خاطر فراگير شدن اطلاعات و آشنايي با گونه هاي بسيار متنوع فرهنگ ها، براي نوجوانان بسيار دشوار شده است) به شيوه معقولي پشت سر گذارند. بي ترديد تحقق اين امر مستلزم برخورداري يا دستيابي به نظام تعليم و تربيت خاصي است که بتواند نوجوانان و جوانان را در دوراهي انتخاب بين فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن ياري رساند تا اين قشر آينده ساز بتوانند با بهره مندي از بسترهاي تاريخي فرهنگ سنتي و تجربه هاي ارزنده آن و همچنين با بهره برداري از اطلاعات ، امکانات و ابزارهاي متنوع روز به حل کارآمد مسائل عصر خود نائل شوند و به بيان ديگر گذشته را به حال و آينده پيوند زنند و از پيدايش پديده گسست و انقطاع نسلي که مي تواند آثار و پيامدهاي نامطلوب اجتماعي به همراه داشته باشد، جلوگيري کنند.دستيابي به يک نظام کارآمد تعليم و تربيت در کشوري چون ايران که از تمدني کهن برخوردار بوده و عقايد و ارزش هاي اسلامي در آن حاکم است ، مستلزم تدقيق ، بازنگري و نقد اصول و روش هاي تربيت سنتي و همچنين مطالعه در نظريه هاي جديد تعليم و تربيت و کاوش در مباني نظري آنها و بررسي تناسب اصول اين نظريه ها با عقايد و ارزش هاي ملي و اسلامي و درنهايت ، تلاش روشمند براي تدوين نظريه اي کارآمد در عرصه تعليم و تربيت است. در اين ميان آنچه مي تواند تمامي مراحل ياد شده را جهت دهي کند، مسائلي است که جامعه در عصر حاضر و در آينده با آن روبه روست و انتظار دارد نهاد آموزش و پرورش افرادي را پرورش دهد که بتوانند از عهده حل آن مسائل برآيند. در مرحله اول ، يعني در مرحله نقد و ارزيابي نظام سنتي تربيت ، مي توان به اين مساله مهم اشاره کرد که قاعده الزام متربي (دانش آموز، محصل) به رعايت تکاليف ديني (به عنوان يکي از قواعد مهم در امر تربيت ديني که عملا مي تواند هويت ديني را به متربي ببخشد و از اين طريق ساير ابعاد هويتي او را هم جهت دهي کند) با چه مسائلي روبه روست؟ چه قلمروهايي را دربرمي گيرد؟ آيا توجيه عقلاني را برمي تابد؟ نسبت بين اين قاعده و اصل آزادي فرد در گزينش و پذيرش دين (به عنوان يک الگوي فرهنگي و هويتي) چيست ؟ و درنهايت براي بهره گيري از اين قاعده از چه ابزارها و روش هايي مي توان بهره گرفت؟پس از بررسي هاي تحليلي قواعد و اصول تربيتي ، نوبت به تحليل ابزارها و روش هاي تربيتي مي رسد؛ به طور مثال ، شايد عنوان شود که براي اجراي قاعده الزام متربي به رعايت تکاليف ديني از روش هاي مختلفي همچون تشويق و تنبيه مي توان بهره گرفت ؛ اما هريک از اين روش هاي تربيتي نيز نيازمند ايضاح مفهومي هستند و علاوه بر اين ، بايد حدود و مرزها و شرايط و چگونگي بهره گيري از آنها روشن شود و در نهايت مطالعاتي تجربي براي بررسي ميزان کارآمدي هريک از اين روش ها در القاي الگوي فرهنگي و هويت ديني به عمل آيد.همزمان با اين تحقيقات مطالعه و بررسي دستاوردهاي ساير انديشمندان و دست اندرکاران امر تعليم و تربيت و نوع مواجهه آنها در حل مسائل ، بايد در دستور کار پژوهشگران اين حوزه قرار گيرد. به بيان ديگر مطالعه پارادايم ها و نظريات مختلف طرح شده در عرصه تعليم و تربيت ، يکي ديگر از گام هايي است که در راستاي حل مسائل موجود در نظام آموزش و پرورش و ارائه الگو و طرحي جديد در اين عرصه بايد برداشته شود. به طور مثال ، اين ادعا مطرح شده است که براي مواجهه با بحران هويتي جوانان و نوجوانان و کمک به آنها در مسير هويت يابي ، بايد نظام تعليم و تربيتي که تنها درصدد القاي يک هويت عاريتي به نوجوانان است تغيير يابد و به جاي آن الگويي حاکم شود که با آموزش اصول کلي تفکر، قدرت گردآوري ، تحليل و داوري افکار و عقايد را به آنها هديه دهد و از اين طريق آنها را در دستيابي به يک هويت اصيل ، زنده و پويا مدد رساند، به طور مثال ، پيروان پارادايم تاملي ، جنبش فلسفه کاربردي ، تفکر انتقادي و... بر اين باورند که به جاي انتقال يک سري اطلاعات به عنوان اطلاعاتي يقيني و بررسي شده ، بايد عمدتا فرآيند حل مساله و اتخاذ تصميم را به متربيان آموخت.اين نظريات نيز براي روشن شدن کامل ابعاد و چگونگي اجرايي شدن آنها، سال هاي سال توسط انديشمندان و متوليان امور تربيتي مورد تامل قرار گرفت و در پرتو آن ، نقاط ضعف نظري و عملياتي آنها آشکار شد.برنامه فلسفه براي کودکان که ادعا شده آخرين دستاورد پارادايم تاملي تعليم و تربيت است ، ضمن تاکيد بر نقاط قوت نظريات قبلي ، به برخي از نقايص آن نيز اشاره کرده و مدعي است که به منظور تحقق بهينه اهداف مورد نظر پارادايم تاملي و آموزش تفکر انتقادي ، بايد اين حرکت را از دوران کودکي آغاز کرد و براي اين منظور برنامه هاي عملياتي روشني را ارائه داد. اين ديدگاه به واسطه درخشش هاي خود در عرصه تعليم و تربيت ، در شرايط کنوني توجه جامعه جهاني را به خود معطوف داشته است.◄تعليم وتربيت اسلامي و علم دينيبا توجه به اين که نشان دادن عدم کفايت ادله مربوط به ناممکن بودن تاسيس علم ديني در اين مختصر ميسر نيست ، در اينجا تنها به ذکر چند نکته کوتاه درباره تاسيس علم ديني (با تاکيد بر موضوع تعليم و تربيت اسلامي) اشاره خواهيم داشت:1 در کنار و بلکه در راس تمامي مسائلي که شرايط اجتماعي جديد پيش روي نظام آموزش و پرورش قرار داده است ، بايد به غايت و هدف اصلي تعليم و تربيت که در دين مبين اسلام بدان توجه شده و در کلمات بزرگاني چون امام خميني (ره) بازگو گرديده است (فعليت يافتن قواي انسان کامل ، محوريت يافتن ابعاد مختلف وجود آدمي حول محور انسانيت ، تسليم شدن شيطان نفس ، بروز مقام عدل در مملکت وجودي شخص و به طور خلاصه ، تخلق به اخلاق الهي و الهي شدن انسان) توجه داشت و همزمان با تلاش جهت ايضاح مفهومي اين اهداف و غايات ، کارآمدي الگوي تعليم و تربيت در پاسخگويي به اين اهداف را نيز موردسنجش قرار داد.

مطالب دیگر:
🔍مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای)🔍پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده🔍گزارش کارآموزی اجرای ساختمان با اسکلت فلزی و تیرچه و بلوک🔍تحقیق اجرای ساختمان های فولادی و انواع سقف آن ها🔍پاورپوینت اجرای شمع کوبی سازه ها🔍پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی آلی 1 طیبه پرتوی🔍پاورپوینت خلاصه کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 طیبه پرتوی🔍مجموعه آموزشی پرورش ماهی تیلاپیا به همراه طرح توجیهی و تصاویر🔍پاورپوینت رنگ و کاربرد آن در معماری🔍پاورپوینت درس مبانی ژنتیک🔍طرح امکان سنجی تولید پودر سیر، پیاز و سیب زمینی🔍پاورپوینت اجرای سازه های بتنی پیش تنیده🔍پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین🔍پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس اول زبان یازدهم (فهمیدن منظور مردم: Understanding People)🔍پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان🔍پاورپوینت نهاد و نهادگرایی🔍فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم- عنوان: اهلاً و سهلاً (خوش آمدید)🔍فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم- قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)🔍پاورپوینت بیوشیمی هورمون🔍فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم- جسرالصّداقة (پل دوستی)🔍پاورپوینت خلاصه کتاب آزمايشگاه شيمی معدنی 1 رقيه قديم خانی🔍فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم- الصَّبرُ مفتاح الفرجِ (صبر کلید فرج است)🔍فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه نهم- الرَّجاء (امید)🔍پاورپوینت مقدمات نوروپسيكولوژي (عصب-روان شناسی)🔍فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم- تغییر الحیاةِ (تغییر زندگی)