دریافت(کتاب فلسفه اخلاق شهيد استاد مرتضی مطهری)

کتاب فلسفه اخلاق شهيد استاد مرتضی مطهریکتاب فلسفه اخلاق شهيد استاد مرتضی مطهری|30016981|ekn50309089|
این فایل درباره ی کتاب فلسفه اخلاق شهيد استاد مرتضی مطهری می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 361

فهرست مطالبمقدمهجلسه اول : فعل طبيعی و فعل اخلاقیارزش كار اخلاقیعفو وگذشتحق شناسی و وفاترحم به حيواناتسخن سری سقطیدعای مكارم الاخلاقسخن خواجه عبدالله انصاریبازاری و مالك اشترمرد شامی و امام حسين ( ع )فرازی ديگر از دعای مكارم الاخلاقنهی شديد قرآن از اشاعه زشتيهای مؤمنينغيبت در مواردی جايز استسخن نادرست ابن سيرين و اشتباه غزالیجلسه دوم : نظريه عاطفی و نظريه فلاسفه اسلامیمبدا و هدف در كار انساناخلاق هندینقد اين نظريه :الف : هر محبتی اخلاق نيستب : اخلاق محدود به غير دوستی نيستج : مفهوم انساندوستینظريه فلاسفه اسلامی ارادهفرق ميل و ارادهنظريه وجدانینظر قرآن درباره وجداننظر كانتجلسه سوم : نظريه وجدانیآيا همه محتويات ذهن انسان ماخوذ از تجارب است ؟عقل نظری و عقل عملیاحكام وجدان از نظر كانتعذاب وجدانوجدان اخلاقی و سعادتآيا كمال غير از سعادت است ؟وجدان و اثبات اختيار انسانوجدان و اثبات بقاء و خلود نفسحديثی از امام صادق ( ع )نقد اين نظريه :الف : تحقير فلسفهب : تفكيك ميان كمال و سعادتج : همه احكام وجدان مطلق نيستدروغ مصلحت آميزجلسه چهارم : نظريه زيبايیآيا زيبايی قابل تعريف است ؟زيبايی مطلق است يا نسبی ؟رابطه زيبايی با عشق و حركتزيبايی منحصر به زيبايی مربوط به غريزه جنسی نيستزيبايی غير محسوسفصاحت قرآنزيبايی سخن علی عليه السلامزيبايی معقولنظر افلاطونجلسه پنجم : نظريه پرستششعور ظاهر و شعور مغفول عنهپرستش چيست ؟آيا پرستش منحصر به پرستش آگاهانه انسان است ؟حس اخلاقی جدا از حس خداشناسی نيستتوجيه صحيح اخلاقاخلاق از مقوله عبادت و پرستش استاخلاق فقط در مكتب خداپرستی قابل توجيه استمراتب عبادتجلسه ششم : كرامت نفس ، محور اخلاق اسلامیدنيای روح انسانتحقير و تجليل نفس" نفس " در سنت و حديثكرامت و عزت نفس ، محور اخلاق اسلامیكلبيون و ملاميهاشتباه سعدی و برخی از متصوفهكرامت و عزت نفس در سخنان امام حسين ( ع )عزت نفس در كلام امام صادق و علی عليه السلامآيا انسان دارای دو نفس است ؟نظريه منسوب به هايدگرسخنان ديگری از امام حسين ( ع ) درباب كرامت نفسجلسه هفتم : خود و ناخودآيا " خود " را بايد خوار كرد يا محترم شمرد ؟نظر اسلامیجدال درونی" من " اصيل و " من " طفيلی ( خود و ناخود )خود يادآوری ( خوديابی )سخن مولویبخيل " خود " ش را گم كردهتمثيل مولویروح انسان منشا احساسهای اخلاقی و دروازه ای به سوی معنويتسيری در نظرات ماديينسخن سارترنظريه ماركسيستهانقد اين نظريهجلسه هشتم : خودشناسیخود شناسی مقدمه خداشناسی و اخلاقآموزشهای نفس انسان در خداشناسیعالم طبيعت يك جريان مداوم و يك واحد حركت استآيا " من " عوض می‏شود ؟داستان بهمنيار و ابن سيناشناخت " خود " به عنوان يك حقيقت ثابت ، مقدمه شناخت خداوجود گرايشهای معنوی در انسان آيتی برای شناخت خداتعصب نسبت به ماترياليسمسخن موريس مترلينگداستان كودك زيرك و مدرسهتوبهآيا روح اجتماع است كه گرايشهای اخلاقی را الهام می‏كند ؟منشا ابراز نظريات ماترياليستیسخن سارتر درباره " خود واقعی "رابطه آزادی انسان و وجود خداانسان آن چيزی است كه بخواهد باشدجلسه نهم : بحرانهای معنوی و اخلاقی در عصر حاضرارزش نظری و ارزش عملی يك نظريهحقيقت بودن مساوی با مفيد بودن استبحران معنوی بزرگترين بحران عصر حاضرافزايش خودكشيهاخالی ماندن ساعات فراغتازدياد بيماريهای عصبی و اختلالات روانیعصيان جوانان ، هيپی گریكمبود عواطفمسئله گرسنگیمسئله آلودگی محيط زيستتمثيل توئين بیافسانه جادوگر و جنسيانتيسم ، اصالت علمايدئولوژیروشنفكریعرفان منهای مذهب !ضميمه 1 : الف . اخلاق كمونيستیمنطق ديالكتيكتكامل جامعهمفهوم تكامل از نظر ماركسيسمانقلاب ، معيار اخلاقاصالت فرد و اصالت جامعهآزادی و مساواتنقد اين نظريهب . مسئله خودی در اخلاقچرا بشر نياز به روش اخلاقی و تربيتی دارد ؟دو نوع اخلاقريشه پايبندی به فضائل اخلاقیخداشناسی پايه اخلاقانواع " خود " و " خودپرستی "سخن گوستاولوبوندو گونه مبارزه با " خودی "خدا مبنای فضائل اخلاقیامام حسين ( ع ) و فضائل اخلاقیج . معيار فعل اخلاقیفعل طبيعی و فعل اخلاقیسخن داستايوسكیمعيار فعل اخلاقی چيست ؟نظر كانتنظر افلاطوننظر فلاسفهنظر راسلبا يزيد و خداداستان مرد اداری و همكارشضميمه 2 : [ مكتب اخلاقی راسل ]

نام كتاب : فلسفه اخلاقفلسفه اخلاقنويسنده : متفكر شهيد استاد مرتضی مطهریچاپ يازدهم : تابستان 1372ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثاراستاد شهيد )

مقدمهكتاب حاضر مشتمل بر دوازده جلسه سخنرانی متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری‏ پيرامون " فلسفه اخلاق " و دارای دو بخش است بخش اول كه قسمت اعظم‏ كتاب را تشكيل می‏دهد متشكل از نه سخنرانی استاد در سال 1351 شمسی در مسجد ارك ( تهران ) می‏باشد كه البته در اصل ده سخنرانی بوده و متاسفانه‏ نوار سخنرانی اول در دست نيست ، ولی اين امر لطمه ای به بحث وارد نمی‏كند زيرا در جلسه دوم ، استاد شهيد خلاصه ای از بحث جلسه اول را بازگو نموده اند بخش دوم كه " ضميمه " نام گرفته است متشكل از سه سخنرانی‏ استاد می‏باشد كه در زمانها و مكانهای مختلف ايراد شده اند تاريخ دقيق و محل سخنرانی اول يعنی " اخلاق كمونيستی " مشخص نيست ولی آنچه مسلم‏ است اين خنرانی در اواخر حيات استاد انجام گرفته است سخنرانی دوم " مسئله خودی در اخلاق " نام دارد كه در حدود سال 1339 در دانشسرای عالی‏ تهران ايراد شده است و البته نوار آن در دست نيست و تنظيم آن از روی‏ متنی كه در همان زمان از نوار استخراج شده و در اختيار استاد قرار گرفته‏ صورت پذيرفته است " معيار فعل اخلاقی " گفتار سوم اين بخش و آخرين‏ گفتار كتاب می‏باشد كه در اواخر حيات استاد و در جمع طلاب علوم دينی‏ ايراد شده است و البته اوائل اين بحث كه در تعريف فعل طبيعی و فعل‏ اخلاقی می‏باشد می‏تواند تا حدی نبود اولين گفتار بخش اول را جبران نمايد .در اينجا ذكر چند نكته را لازم می‏دانيمكتاب حاضر صرفا حاوی بحث پيرامون اخلاق نظری نمی‏باشد بلكه شامل‏مطالب جاذب و نافذی درباره اخلاق عملی نيز هست و توام بودن اخلاق نظری و اخلاق عملی در اين كتاب از امتيازات مهم آن است .2 در پايان اكثر سخنرانيها استاد شهيد به جهت موقعيت زمانی ذكر مصيبت كرده اند كه بی ارتباط با موضوع بحث نيز نمی‏باشد اين ذكر مصيبتها حذف نگرديده اند .3 عناوين گفتارها غير از گفتارهای دهم و يازدهم از تنظيم كننده‏ می‏باشد .4 استاد شهيد يادداشتهای نسبتا زيادی پيرامون فلسفه اخلاق و اخلاق‏اسلامی دارند كه به فضل خدا در سلسله يادداشتها به چاپ خواهند رسيد .5 قبلا كتابی تحت عنوان " فلسفه اخلاق " به نام استاد شهيد توسط واحد فرهنگی يكی از بنيادها بدون كسب اجازه از مسؤولين امر منتشر شده‏ است در تنظيم كتاب مذكور دقت لازم به كار نرفته و تنظيم كننده ، مطالب‏ استاد را به قلم خود در آورده و اصالت كلام استاد را از بين برده است و به علاوه كتاب مذكور فاقد دو گفتار آخر كتاب حاضر است لهذا كتاب مذكور فاقد اعتبار است .فرصت را مغتنم شمرده به اطلاع علاقمندان آثار استاد شهيد می‏رساند :همچنين است وضع كتابهای " فطرت " و " توحيد " كه از سوی يكی از انجمنهای اسلامی و نيز كتاب " شناخت " كه از سوی يكی از ناشران غير مسؤول ، به نام استاد منتشر شده اند و " شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهيد " مشغول تدوين متن صحيح و كامل كتابهای مذكور می‏باشد كه در آينده‏ نزديك به ياری خدا منتشر خواهند شد ، و البته با اقداماتی كه به عمل‏ آمده از اين پس شاهد اينگونه بی نظميها در نشر آثار استاد شهيد نخواهيم‏ بود از خدای متعال توفيق بيشتر مسئلت داريم .فعل طبيعی و فعل اخلاقیبسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين باری الخلائق اجمعين و الصلوه و السلام علی عبدالله و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سيدنا و نبيناومولانا ابی القاسم محمد و اله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من‏الشيطان الرجيم :« خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين ». ( 1 ) قبلا عرض‏كرديم كه پاره ای از افعال انسانی " اخلاقی " ناميده می‏شود در مقابل‏افعال عادی و طبيعی اين سوال پيش می‏آيد كه اخلاق و معنی اخلاقی بودن يك‏فعل چيست ؟ چگونه است كه يك كار انسان ، اخلاقی ناميده می‏شود ؟ و عرض‏كرديم كه اگر چه ابتدا به نظر می‏رسد كه اين سوال ، سوال خيلی ساده ای‏است و جواب آسانی دارد ، ولی وقتی كه عميقا وارد اين مطلب می‏شويم‏می‏بينيم جواب اين سوال كه راز اخلاقی بودن چيست ، به اين سادگيها نيست‏، بلكه از مشكل ترين مسائل فكری و پيچيده ترين مسائل فلسفی بشر است و ازچند هزار سال پيش تا امروز هنوز فلاسفه جهان توافق نظری روی آن پيدانكرده اند ما به جای اينكه اول ملاكهای اخلاقی بودن را در مكتبهای اخلاقی‏بيان بكنيم و مثلا بگوئيم افلاطون درباره ملاك اخلاقی بودن چه گفته است ،ارسطو چه گفته است ، اپيكور چه گفته است ، غزالی چه گفته است ، دردنيای جديد ، فلاسفه اروپا هر كدام چه گفته اند ، به جای اينها اول مواردساده بسيار روشنش را ذكر می‏كنيم بعد به تفسير می‏پردازيم ، زيرا قبل ازآنكه موارد فعل اخلاقی روشن بشود ، تفسير كردن چندان صواب نيست قبلا ازموارد مسلم فعل اخلاقی ، مثالهايی از " ايثار " يعنی غير را بر خود مقدم‏داشتن ، زحمت خود و آسايش ديگران را طلبيدن ، در قالب تاريخچه هايی ازخارج و داخل دنيای اسلام ، و مثالهايی هم از يك مورد ديگر اخلاقيات يعنی‏همدردی با دردمندان ذكر كرديم اكنون باز می‏خواهيم به مثالهای ديگری دراين مورد بپردازيم همه برای اين است كه می‏خواهيم موضوع كاملا روشن بشود وقبل از ذكر مثالها ، برای اينكه شما به اهميت اين موضوع پی ببريد لازم‏است مطلبی را عرض كنم .