دریافت(الگوها و رویکردهای انگیزش)

الگوهای انگیزش,رویکردهای انگیزش,تحقیق درباره انگیزش,تحقیق درباره انگیزش پیشرفت,دیدگاه های نظری انگیزش پیشرفت,رابطه انگیزش پیشرفت  با پیشرفت تحصیلیالگوها و رویکردهای انگیزش|42084676|ekn50309089|
این فایل درباره ی الگوها و رویکردهای انگیزش می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق بررسی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات44حجم74/816 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق بررسی می باشد.

انگیزش به نیروی ایجادکننده، نگهدارنده، و هدایت کننده رفتار گفته می شود. مورنو(2010)، برای انگیزش یادگیری، این تعریف را به دست داده است: «فرایندهای روانشناختی که رفتار دانش آموزان را در جهت یادگیری هدایت و حفظ می کنند"در قیاس با انگیزش، انگیزه به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود تعریف شده است». انگیزه و انگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می روند. با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست، به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولّد رفتار اما انگیزه را عامل اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد. از لحاظ پرورشی، انگیزش هم هدف است و هم وسیله. به عنوان هدف، ما از دانش آموزان و دانشجویان می خواهیم نسبت به موضوعهای مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند(دارای انگیزه باشند).

از این رو، تمام برنامه های درسی که برای آنها فعالیتهای مربوط به جنبه های عاطفی در نظر گرفته شده است دارای هدفهای انگیزشی هستند. به عنوان وسیله، انگیزش به صورت آمادگی روانی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری کاملاً آشکار است. اگر دانش آموزان و دانشجویان نسبت به درس بی علاقه باشند (دارای انگیزش سطح پایینی باشند)، به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد، تکالیف خود را با جدیت انجام نخواهند داد، و بالاخره پیشرفت چندانی نصیب آنها نخواهد شد. اما اگر نسبت به درس علاقه مند باشند (دارای انگیزش سطح بالایی باشند)، هم به توضیحات معلم با دقت گوش خواهند داد، هم به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در زمینه مطلب درسی خواهند رفت، و هم پیشرفت زیادی نصیب آنها خواهد شد(سیف،1391).

فهرست مطالب

تعریف نظری انگیزش پیشرفتتعریف عملیاتی انگیزش پیشرفت

انگیزش پیشرفت 1
مبانی انگیزش پیشرفت 2
2-3-1- تعریف انگیزش 2
2-3-2- الگوهای انگیزشی 3
2-3-2-1- الگوی انگیزش بیرونی 4
2-3-2-2- الگوی انگیزش درونی 5
2-3-3- رویکردهای انگیزشی 5
2-3-3-1- رویکردهای مرتبط با انگیزش بیرونی 5
2-3-3-2- رویکردهای مرتبط با انگیزش درونی 8
2-3-3-2-3- نظریه انگیزش پیشرفت 10
2-3-3-3- سایر رویکردهای انگیزشی 11
جدول 2-2 - نکات آموزشی در مورد نظریه انگیزش پیشرفت 14
شکل 2-3- طرح نظری رویکردهای انگیزشی 16
2-3-4- تاریخچه ای از رابطه انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی 16
2-4- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد موضوع 20
جدول 2-3-پیشینه پژوهشهای داخلی در رابطه با موضوع 29
جدول 2-4- پیشینه پژوهشهای خارجی در مورد موضوع 35
فهرست منابع 37


"